Όροι Χρήσης

Με την εγγραφή σας, την πρόσβαση ή τη χρήση οποιονδήποτε υπηρεσιών που αναπτύσσονται, λειτουργούν, συντηρούνται ή φιλοξενούνται από την Unique Com,η οποία βρίσκεται στην Αιγαίου 11, 55134 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων όλων των ιστοσελίδων και των διευθύνσεων IP που διατίθενται και έχουν ρυθμιστεί για χρήση στην www.team-pad.com, ( "Υπηρεσία"), αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις ("Όροι Χρήσης") και συμφωνείτε ότι αυτή είναι εκτελεστή σαν να είναι μια γραπτή συμφωνία που υπογράφεται από την Unique Com και εσάς.

Η Unique Com διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει και να αλλάζει τους Όρους Χρήσης χωρίς προειδοποίηση, και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τις εν λόγω τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις. Νέες λειτουργίες που αυξάνουν ή βελτιώνουν την τρέχουσα Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης νέων εργαλείων και πόρων, υπόκεινται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Η συνεχιζόμενη χρήση της Υπηρεσίας μετά τις όποιες αλλαγές , αποτελεί τη συγκατάθεσή σας σε αυτές. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία με δική σας ευθύνη και καταλαβαίνετε ότι Unique Com δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στην Υπηρεσία. Παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρακάτω όρους θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό του λογαριασμού σας. Μπορείτε να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή: https://www.team-pad.com/terms

Χρήση της υπηρεσίας μας

Θα πρέπει να παρέχετε το πλήρες όνομά σας, μια έγκυρη διεύθυνση e-mail, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που ζητείται, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής ή / και η συνεχής χρήση της Υπηρεσίας. Η Unique Com διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη χρήση της Υπηρεσίας άν ανακαλύψει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται δεν είναι πλήρεις ή ακριβείς.

Η σύνδεση στο λογαριασμό σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ένα άτομο - μια ενιαία σύνδεση κοινή σε πολλούς ανθρώπους δεν επιτρέπεται. Εσείς και οι άλλοι χρήστες χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία με δική σας ευθύνη. Συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για την εξασφάλιση και τη διατήρηση της ασφάλειας των στοιχείων και κωδικών σας.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία για την αποθήκευση, υποδοχή, ή αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam). Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία για οποιοδήποτε παράνομο ή αναρμόδιο σκοπό. Δεν πρέπει, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, να παραβιάσετε νόμους της δικαιοδοσίας σας (που συμπεριλαμβάνουν αλλά και χωρίς να περιορίζονται σε νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων). Είστε υπεύθυνοι για όποιο περιεχόμενο δημοσιεύεται και όποια δραστηριότητα εκτελείται στο χώρο εργασίας σας.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε robot, spider ή άλλη αυτοματοποιημένη συσκευή ή χειροκίνητη διαδικασία για την παρακολούθηση ή αντιγραφή περιεχομένου από την Υπηρεσία. Συμφωνείτε ότι δεν θα συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία παρεμβαίνει ή διακόπτει την Υπηρεσία (ή τους διακομιστές και τα δίκτυα τα οποία είναι συνδεδεμένα με την Υπηρεσία). Επίσης, συμφωνείτε να μην έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία χρησιμοποιώντας μια άλλη μέθοδο εκτός από το interface και τις οδηγίες που παρέχουμε. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε: α) να εφαρμόσετε reverse engineer, decompile ή να προσπαθήσετε να εξάγετε τον source code του λογισμικού, που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στην Υπηρεσία ή τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται για την Υπηρεσία, εκτός εάν αυτό απαιτείται από το νόμο. β) να απενεργοποιήσετε ή να παρακάμψετε οποιουσδήποτε μηχανισμούς ασφαλείας που χρησιμοποιούνται από την υπηρεσία. γ) να διερευνήσετε, να σαρώσετε ή να δοκιμάσετε την ευπάθεια του κάθε συστήματος ή του δικτύου. δ) να παραβείτε ή να καταστρατηγήσετε οποιαδήποτε μέτρα ασφάλειας ή ταυτοποίησης ε) να έχετε πρόσβαση, να επέμβετε ή να χρησιμοποιήσετε μη κοινόχρηστες εφαρμογές της Υπηρεσίας στ) να παρεμβαίνετε ή να διακόψετε κάθε χρήστη, host, ή δίκτυο, για παράδειγμα, με την αποστολή ενός ιού, υπερφόρτωση, flooding, spamming, ή mail bombing σε οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας ζ) να εγκαταστήσετε κακόβουλο λογισμικό ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία για να διανέμετε κακόβουλο λογισμικό η) να έχετε πρόσβαση ή να αναζητήσετε την Υπηρεσία, με οποιοδήποτε άλλο μέσο εκτός από τις δημόσια υποστηριζόμενες διασυνδέσεις μας (για παράδειγμα, "scraping"). Εάν η χρήση της Υπηρεσίας ή άλλη συμπεριφορά ηθελημένα ή αθέλητα απειλεί την ικανότητά μας να παρέχουμε την Υπηρεσία, θα λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία της, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τον τερματισμό ή την αναστολή της πρόσβασής σας στην Υπηρεσία.

Η χρήση της Υπηρεσίας μας δεν σας παρέχει κανένα νομικό δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον στην Υπηρεσία μας ή στο Περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση (ή παραχώρησης άδειας) των δικαιωμάτων σας ή η μεταβίβαση μέρους αυτών για την χρήση της Υπηρεσίας.

Η Unique Com μπορεί να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να διακόψει την παρούσα Υπηρεσία σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.H Unique Com διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή.

Όροι Πληρωμής

Μια έγκυρη πιστωτική κάρτα είναι απαραίτητη για την πληρωμή των λογαριασμών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Η δωρεάν δοκιμαστική χρήση της Υπηρεσίας δεν απαιτεί την παροχή αριθμού πιστωτικής κάρτας.

Η Υπηρεσία χρεώνεται εκ των προτέρων σε μηνιαία βάση και δεν επιστρέφεται. Δεν θα υπάρξει καμία επιστροφή ή πίστωση για τη μερική μηνιαία χρήση της Υπηρεσίας, αναβάθμιση / υποβάθμιση των επιστροφών, ή επιστροφές για μήνες αχρησιμοποίητους με ανοιχτό λογαριασμό. Για την ισότιμη αντιμετώπιση όλων, δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις.

Από την πληρωμή εξαιρούνται όλοι οι φόροι,οι εισφορές, ή οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις φορολογικές αρχές, και ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την πληρωμή όλων αυτών.

Για οποιαδήποτε αναβάθμιση ή υποβάθμιση σε επίπεδο σχεδίου χρέωσης, η πιστωτική σας κάρτα θα χρεωθεί αυτόματα με το νέο τιμολόγιο στον επόμενο κύκλο χρέωσης.

Η υποβάθμιση της Υπηρεσίας με δική σας ενέργεια μπορεί να προκαλέσει την απώλεια του περιεχομένου, τα χαρακτηριστικά ή την ικανότητα του Λογαριασμού σας. Η Unique Com δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την απώλεια αυτή.

Ακύρωση και λήξη

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη σωστή ακύρωση του λογαριασμού σας. Μπορείτε να ακυρώσετε το λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή από την ενότητα "Πληροφορίες λογαριασμού" (καρτέλα Ρυθμίσεις) στο λογαριασμό σας.

Όλο το περιεχόμενο του λογαριασμού σας θα διαγραφεί αμέσως από την Υπηρεσία μετά την ακύρωση και δεν μπορεί να ανακτηθεί όταν ο λογαριασμός σας έχει ακυρωθεί. Ο δοκιμαστικός λογαριασμός ακυρώνεται εφ' όσον έχει λήξει το χρονικό του όριο και δεν έχει υπαχθεί σε κάποιο σχέδιο χρέωσης.

Εάν ακυρώσετε την Υπηρεσία πριν από τη λήξη του τρέχοντος καταβεβλημένου μήνα , η ακύρωση σας θα τεθεί σε ισχύ αμέσως και δεν θα χρεωθείτε και πάλι.

Η Unique Com, μπορεί ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο να τερματίσει τις Υπηρεσίες, να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία, ή να αναστείλει ή να τερματίσει το λογαριασμό σας. Σε περίπτωση καταγγελίας, ο λογαριασμός σας θα απενεργοποιηθεί και δεν θα έχετε πρόσβαση σε αυτόν ή σε οποιαδήποτε αρχεία ή άλλο περιεχόμενο που περιέχεται στον λογαριασμό σας.Η Unique Com διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή.

Γενικοί Όροι

Η χρήση της Yπηρεσίας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Αναγνωρίζετε, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η Unique Com προσφέρει την Υπηρεσία σε εσάς "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ" χωρίς εγγύηση ή προϋπόθεση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτές, των σιωπηρών εγγυήσεων για διαθεσιμότητα, ακρίβεια , αξιοπιστία, επικαιρότητα, πληρότητα ασφάλειας ή μη παραβίασης.

Η Unique Com δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με (i) την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, (ii) την ικανοποίηση σας με την Υπηρεσία, (iii) την διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή, χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα (iv), την ακρίβεια των μαθηματικών υπολογισμών που εκτελούνται από την Υπηρεσία, και (v) ότι σφάλματα στην Υπηρεσία θα πρέπει να διορθωθούν.Η Unique Com, οι συνεργάτες της και οι χορηγοί της, δεν είναι υπεύθυνοι ή αξιόποινοι για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, συμπτωματικές, ειδικές, παραδειγματικές, ποινικές ή άλλες ζημίες, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της Υπηρεσίας. Η μοναδική σας ενέργεια που αφορά στην δυσαρέσκεια σας με την Υπηρεσία είναι ο τερματισμός της χρήσης της Υπηρεσίας.

Καταλαβαίνετε ότι η Unique Com χρησιμοποιεί τρίτους προμηθευτές και hosting εταίρους οι οποίοι παρέχουν το απαραίτητο υλικό, το λογισμικό, τη δικτύωση, την αποθήκευση και σχετική τεχνολογία που απαιτείται για την εκτέλεση της Υπηρεσίας.

Δεν πρέπει να τροποποιήσετε, να προσαρμόσετε ή να διεισδύσετε (hack) στην Υπηρεσία ή να τροποποιήσετε μια άλλη ιστοσελίδα, έτσι ώστε να υπονοεί ψευδώς ότι συνδέεται ή συνεργάζεται με την Υπηρεσία.

Λεκτική, σωματική, γραπτή ή άλλη κατάχρηση (συμπεριλαμβανομένων των απειλών ή τιμωρίας) των πελατών της Unique Com, των εργαζομένων, μελών ή υπαλλήλων της θα οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό του λογαριασμού.

Καταλαβαίνετε ότι η τεχνική επεξεργασία και μετάδοση της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου και του Περιεχομένου σας, μπορούν να μεταφερθούν χωρίς κρυπτογράφηση και αφορούν: (α) μετάδοση σε διάφορα δίκτυα Και (β) αλλαγές στην συμμόρφωση και προσαρμογή στις τεχνικές απαιτήσεις της σύνδεσης δικτύων ή συσκευών.

Κατανοείτε ρητώς και συμφωνείτε ότι η Unique com δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, παρεπόμενες ή ειδικές, παραδειγματικές ζημίες, που περιλαμβάνουν χωρίς να περιορίζονται μόνο, σε ζημίες για απώλεια κερδών, υπεραξίας, χρήσης, δεδομένων ή άλλων άυλων απωλειών και προκύπτουν από: (i) τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας (ii) το κόστος προμήθειας υποκατάστατων αγαθών και των υπηρεσιών που απορρέουν από οποιοδήποτε από τα προϊόντα, τα δεδομένα, πληροφορίες ή οι υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν ή μηνύματα που λαμβάνονται ή συναλλαγές που συνάπτονται μέσω της Υπηρεσίας ή από την ίδια την Υπηρεσία (iii) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή τροποποίηση των μεταδόσεων ή δεδομένων σας (iv) δηλώσεις ή ενέργειες οποιουδήποτε τρίτου για την Υπηρεσία (v) ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με την Υπηρεσία.

Η αποτυχία της Unique Com να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των Όρων Χρήσης της Υπηρεσίας δεν συνιστά παραίτηση από το αντίστοιχο δικαίωμα ή διάταξη. Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και την Unique Com και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας, υπερισχύοντας τυχόν προηγούμενων συμφωνιών ανάμεσα σε εσάς και την Unique Com (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, τυχόν προηγούμενων εκδόσεων των Όρων Χρήσης της Υπηρεσίας).